Zrnitost 4 – 16mm

Tato frakce je vhodná do lehčených betonů.

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150-170 Kg/m3
zrnitost 4-16 mm
součinitel tepelné vodivost 0,086 W/mk
odolnost proti drcení 1,03 N/mm2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 97 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
celková smáčitelnost zrn 2-5%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1