Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Refaglass s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky specifikují jednotlivá smluvní nebo ústní neupravená práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při obchodním vztahu mezi prodávajícím Refaglass s.r.o., (dále jen „prodávající“) a blíže nespecifikovaným kupujícím (dále jen kupující).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na případy, kdy:

 1. a) mezi prodávajícím a kupujícím byla v písemné formě uzavřena kupní smlouva, případně rámcová kupní smlouva, nebo
 2. b) kupní smlouva vznikla na základě konkludentních úkonů prodávajícího a kupujícího.

 

Ustanovení těchto obchodních podmínek se současně použijí za podmínky, že:

 1. a) kupní smlouva (rámcová smlouva) na ně odkazuje, nebo
 2. b) jsou ke kupní smlouvě (rámcové smlouvě) připojeny, nebo
 3. c) kupující jiným způsobem vyslovil souhlas s použitím obchodních podmínek pro budoucí obchodní případy.

 

ROZSAH

Předmětné obchodní podmínky vycházejí ze všeobecně platné právní úpravy a to konkrétně Obchodního zákoníku platného v čase vzniku události zakládající právo, případně dalších právních norem, které upravují předmětné smluvené vztahy, včetně Práva Evropské unie a mezinárodních smluv ratifikovaných Českou republikou.

Kupujícím může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba, resp. další organizace a instituce, která projeví zájem o koupi nabídnutého prodávaného sortimentu výrobků při dodržování předmětných obchodních podmínek.

 

PŘEDSMLUVNÍ ŘÍZENÍ – OBJEDNÁVKA

 1. Prodávající prostřednictvím reklamy, letáků, webových stránek, inzerátů, osobních nabídek, resp. jiným způsobem propaguje svou obchodní činnost a prodej jednotlivých druhů sortimentu.
 2. V rámci předsmluvního řízení prodávající a kupující jakoukoli dostupnou formou (telefonickou, faxovou, e-mailovou nebo osobním jednáním) vyjasňují požadavky na budoucí obchodní případ, tj. zejména specifikaci veškerých detailů požadovaného zboží ( frakce, množství, účel použití, obchodní a dodací podmínky).
 3. Prodávající v rámci předsmluvního jednání obvykle vypracuje rovněž kalkulaci, cenovou a termínovou nabídku a zašle na vyjádření zájemci, který následně po jejím vyhodnocení ukončí komunikaci s prodávajícím nebo písemně zašle prodávajícímu písemnou objednávku. Jestliže bude objednávka kupujícího obsahovat veškeré náležitosti požadované účastníky v rámci předsmluvního jednání, bude objednávka prodávajícím považována za návrh smlouvy.

 

OBSAH OBJEDNÁVKY

 1. Prodávající je povinen se písemně vyjádřit k objednávce zájemce, která by měla obsahovat následující náležitosti vycházející z předsmluvního jednání:
 2. a) označení zboží
 3. b) frakci
 4. c) účel použití
 5. d) množství
 6. e) datum požadovaného dodání
 7. f) druh dopravy, resp. způsob dodání
 8. g) vzájemně odsouhlasenou cenu
 9. h) způsob úhrady kupní ceny
 10. Kromě závazných požadavků podle odst. 1 může objednávka obsahovat také požadavky na dodavatele, balení apod.
 11. Objednávku činí kupující písemně, telefaxem nebo elektronicky.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku, jejíž jím vyčíslená hodnota nepřevyšuje kupní cenu bez DPH 2 500,- CZK (100,- Eur).

 

VZNIK PRÁVNÍHO VZTAHU (SMLOUVY)

 1. Po obdržení objednávky prodávající převede bez zbytečného odkladu její obsah do podoby dokladu označeného jako „kupní smlouva“ nebo do smluvního formuláře označeného jako „objednávka přijatá“ a tento doklad (podepsaný oprávněnou osobou) zašle kupujícímu. Tímto dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím.
 1. Právní úkony podle odst. 1 a 2 činí prodávající a kupující písemně, telefaxem nebo zasláním dokladu elektronickou poštou.
 2. Po vzniku právního vztahu je možné smlouvu měnit jen písemnou formou, na základě souhlasu obou účastníků.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy množství nebo hmotnosti dodávky zboží +/- 15%, kromě přesně specifikovaných množství uvedených v kg, kde prodávající deklaruje max. odchylku 5%. Takováto úprava nebude považována za změnu dohodnutých podmínek, kupující je však vždy povinen platit cenu pouze za skutečně dodané zboží.
 4. Předchozí ustanovení obchodních podmínek nebrání tomu, aby v určitých případech došlo ke vzniku smluvního vztahu na základě jiných konkludentních úkonů prodávajícího a kupujícího, nesmí však být pochybnost o jejich skutečné vůli.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající realizuje prodej zboží v baleních Big Bag, volně ložené, na paletě, anebo v cisterně, podle požadavků kupujícího.
 2. Uvedené dodací termíny a dodací lhůty jsou podle možností dodržovány, jsou však vždy nezávazné. Nároky na zpožděné dodávky, obzvláště uplatňování nároků na náhradu škody, jsou vyloučeny.
 3. V dohodnutý den dodávky zboží má prodávající připravené na dodání sjednané zboží. Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu dodat: dodací list a případně jiné dohodnuté dokumenty.
 4. Dodávku zboží prodávající realizuje:
 5. a) osobním odběrem kupujícího vlastní dopravou
 6. b) prostřednictvím dopravců
 7. Prodávající odevzdá zboží:
 8. a) přepravci označenému kupujícím nebo sjednanému,
 9. b) kupujícímu - při osobním odběru je kupující povinen zajistit, aby přebírající osoba byla oprávněna k převzetí zboží a, jestliže to povaha zboží umožňuje, i k uskutečnění jeho prohlídky podle § 427 obchodního zákoníku. Převzetím zboží kupující v tomto případě potvrzuje, že zboží nemá žádné zjevné vady.
 10. Zákazník si ve vlastním zájmu zajistí přítomnost kontaktní osoby v době doručení materiálu na místě dodání. V případě, že nebude kontaktní osoba přítomna v dohodnuté době na místě dodání, bude zboží považováno za přijaté
 11. Prodávajícím dodávané zboží je dodávané s obalem resp. s balícími prostředky. Obaly resp. balící prostředky prodávající používá podle druhu dodávaného zboží jako vratné nebo jednorázové.
 12. Pokud je možný příjezd nákladního vozu s návěsem, popřípadě s přívěsem, je sypný materiál volně vyložen- vysypán. Big Bagy a palety se nevykládají.

 

KUPNÍ CENA

 1. Pro zájemce o dodání zboží jsou poskytované prodávajícím ceny na jednotlivé zboží, které v čase před uzavřením smlouvy mají informativní charakter.
 2. Uzavřením smlouvy je cena zboží závazná pro obě strany a je možné jí měnit jen na základě souhlasu obou smluvních stran.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši, způsobem a ve lhůtě sjednané ve smlouvě, jinak ve lhůtě stanovené jako datum splatnosti na faktuře dodávaného zboží.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo v jím specifikovaných obchodních případech prodávat zboží jen na základě úhrady celé výše kupní ceny nebo její požadované části na základě zálohové faktury, resp. v hotovosti. Tento požadavek musí být:
 5. a) kupujícímu sdělen (včetně běžné elektronické korespondence) v rámci předsmluvních jednání,
 6. b) nebo vyjádřen nejpozději v návrhu smlouvy (viz část Vznik právního vztahu, odst. 1)
 7. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiného peněžitého závazku vůči prodávajícímu, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 8. Kupující má právo reklamovat obsah vydaného účetního dokladu pouze do lhůty jeho splatnosti.
 9. U nevratných (jednorázových) obalů prodávající účtuje kupujícímu obaly jako samostatnou položku na faktuře spolu s dodávaným zbožím + DPH. Pokud kupující vrátí prodávajícímu obaly v nepoškozeném a upotřebitelném stavu, bez zjevných závad a poškození ve lhůtě do 6 měsíců ode dne expedice zboží do skladu prodávajícího, je prodávající povinen je převzít a za opotřebení obalů si odečíst Kč 50 z původní ceny bez DPH. Po uplynutí 6měsíční lhůty, resp. při vrácení porušených, poškozených nebo jinak nepoužitelných obalů je prodávající oprávněný takové obaly nepřevzít. Náklady na dopravu vrácení obalů hradí kupující.

 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

 1. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době dle ust. §455 obchodního zákoníku.

 

ZODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží v souladu s právními předpisy.
 2. Záruku za jakost poskytuje prodávající po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

 

REKLAMACE

 1. Kupující je oprávněný u prodávajícího uplatnit vady zboží – reklamaci v souladu s předmětnými obchodními podmínkami a všeobecně platnou právní úpravou a to nejpozději ve lhůtě 3 dnů od převzetí zboží. Předmětná lhůta se týká zjevných vad dodaného zboží. Netýká se však rozdílu v počtu dodaných kusů, nebo zboží dodávaného v originálním balení od výrobce, nakolik takovou vadu byl kupující povinen reklamovat prostřednictvím oprávněné osoby na převzetí zboží u prodávajícího.
 2. Poškozenou dodávku nebo poškození obalu je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 24 hodin od jeho dodání.
 3. Skryté vady je kupující oprávněný reklamovat do 1 pracovního dne od jejich zjištění.
 4. Reklamaci musí kupující zrealizovat písemně. V písemném uplatnění musí reklamující uvést číslo dodacího listu, číslo faktury, popis vady nebo popsat projevování vady zboží, reklamované množství, zaslat fotodokumentaci reklamovaných vad.
 5. Reklamující je povinen při písemné reklamaci uvést nároky z vad zboží a to zvolením si jednoho ze způsobu, který následně během trvání reklamace nebude možné ze strany reklamujícího měnit.
  a/ požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné
  b/požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
  c/odstoupit od smlouvy
 1. Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dní od písemného doručení reklamace kupujícího zaujmout definitivní stanovisko k řešení reklamace.

Lhůta na vybavení reklamace 30 dní prodávajícímu se může posunout o nevyhnutelnou dobu, v případě složitých případů dokazování nebo nutnosti vypracování znaleckého posudku na posouzení vzniklých vad.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (rámcové smlouvy) nebo odmítnout další obchodní spolupráci s kupujícím:
 2. a) v případech, kdy tato možnost vyplývá z právního předpisu, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek,
 3. b) pokud je kupující ve zpoždění s plněním jakéhokoli svého závazku vůči prodávajícímu déle než 30 dní.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že tato možnost vyplývá z právního předpisu, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětné všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Refaglass s.r.o. nabývají platnosti dnem 1.11. 2013.
 2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou ode dne jejich platnosti dostupné rovněž na adrese Na Flusárně 168, Příbram.
 4. Odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky uvádí kupující na všech dokumentech zaslaných kupujícímu a kupující je povinen se s nimi seznámit.
 5. Přebráním zboží vyjadřuje kupující svůj bezpodmínečný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.