Zrnitost 0 – 4mm

Tato frakce je vhodná např. jako zásyp do střešních nebo fasádních kořenových čistíren. Rozhodně Vám pomůže takovouto konstrukci odlehčit a splnit její funkci.

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 320 Kg/m3
zrnitost 0-4 mm
součinitel tepelné vodivosti 0,096 W/mk
odolnost proti drcení 1,07 N/mm2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 212 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
celková smáčitelnost zrn 2-5%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1