Zrnitost 0 – 4mm

Tato frakce je vhodná např. jako zásyp do střešních nebo fasádních kořenových čistíren. Rozhodně Vám pomůže takovouto konstrukci odlehčit a splnit její funkci.

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 450 Kg/m3 ± 15 %
zrnitost 0-4 mm
součinitel tepelné vodivosti 0,08 W/mk ± 20 %
odolnost proti drcení -
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 200 mm ± 10 %
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1

Ke stažení: Prohlášení o vlastnostech